Tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

Turvallisuusmuseo kannatusyhdistys ry. Kumitehtaankatu 5 (Klondyke-talo) 04260 KERAVA

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erkki Pitkänen, yhdistyksen hallituksen sihteeri
Puh: 0400 007 700

3) Rekisterin nimi

Turvallisuusmuseo kannatusyhdistys ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Turvallisuusmuseo kannatusyhdistys ry:n toiminnassa mukana oleviin yhteisöihin ja henkilöihin sekä vain jäsenistön tai muiden rekisteröityneiden sidosryhmäläisten käytössä olevan IT-portaalin käyttäjien rekisteröimiseksi ja käyttövaltuuksien hallinnoimiseksi. Tietoja käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen laskuttamiseen ja perintään, mahdollisten jäsenetujen markkinointiin ja toimeenpanoon, mahdolliseen muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvään käyttötarkoitukseen sekä jäsentilaisuuksien tai muiden yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien markkinointiin ja niitä koskevien matka-, majoitus- ja ruokailujärjestelyjen toteuttamiseksi.

5) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

• yhdistyksen henkilöjäsenet
• yhdistyksen kannatusjäsenet
• yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvat sekä niiden markkinoinnin kohteena olevat tahot
• yhdistyksen muiden sidosryhmien kuten yhteistilaisuuksia järjestävien kumppaneiden edustajat
• henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet esineitä Turvallisuusmuseolle

6) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia henkilötietoja:
• nimi
• nimike
• organisaatio
• postiosoite
• laskutusosoite
• verkkolaskutuksen tiedot
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• tieto yhdistyksen jäsenyydestä ja sen lajista
• jäsenyyden alkamisajankohta
• jäsenmaksun suorittamista koskeva tieto
• tiedot käytössä olevista jäseneduista
• matka- ja majoitusjärjestäjien tapauskohtaisesti edellyttämät muut tiedot, kuten esimerkiksi syntymä-aika, kansalaisuus, sukupuoli ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.
• tiedot henkilön Turvallisuusmuseolle lahjoittamista laitteista

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot perustuvat henkilöiden itsensä antamiin tietoihin, yhteistilaisuuksia järjestävien tahojen antamiin tietoihin sekä rekisterin ylläpitäjän syöttämiin tietoihin.

8) Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille mahdollisten jäsenetujen markkinointia ja toimeenpanoa varten sekä jäsentilaisuuksien tai muiden yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien markkinointia ja matka-, majoitus- ja ruokailujärjestelyjen toteuttamista varten. Tietoja voidaan myös käsittelytarpeen mukaan siirtää henkilötietojen käsittelijöille.

9) Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10) Tietojen säilytysajat

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

11) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain Rekisterinpitäjän tähän tehtävään nimeämät henkilöt.

12) Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

13) Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

14) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

15) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä