Asetus yksityisetsivän ammatista 11.2.1944/112 (komuttu 1983)

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelyssä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivän syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1944 annetussa laissa. Myymäläetsivät toimivat tämän lain alla vuoteen 1983, jolloin asetus kumottiin. Pilakuvan piirsi Kari Suomalainen Helsingin sanomiin v 1978. Tällöin Maailman yksityisetsiväjärjestö (WAD eli World Association of Detectives, Inc,) piti vuosikokouksen Suomessa.

Säädös yksityisetsivän ammatista v.

Asetus yksityisetsivän ammatista (kumottu) 11.2.1944/112

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1944 annetussa laissa:

1 LUKU Yleiset säännökset Älköön kukaan harjoittako yksityisetsivän ammattia, hankkimatta siihen lupaa. Sellainen lupa voidaan antaa myös yhtiölle ja muulle yhteisölle, joka sääntöjensä mukaan on oikeutettu harjoittamaan elinkeinoa.

Yksityisetsivän ammatilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista jatkuvaa toimintaa ansion tai elatuksen hankkimiseksi, jossa ammatin harjoittaja asiakkaittensa toimeksiannosta poliisimiehen oikeuksitta suorittaa rikosten tutkimista ja selvittämistä.

Edellä 1 §:ssä mainittua lupaa on haettava kirjallisesti siltä lääninhallitukselta, jonka alueella hakijan toimipaikka tai liike tulee sijaitsemaan.

Hakemuksessa on mainittava ammatin harjoittamisessa käytettävä toiminimi, toiminnan laatu ja siihen ehkä liittyvä muu toiminta, liikkeen sijaitsemiskunta ja osoitepaikka, ammatin harjoittajan sekä, milloin liikettä tulee hoitamaan johtaja, myös tämän täydellinen nimi, ammatti ja asunto-osoite.

Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että ammatin harjoittaja tai, jos sellaisena on yhtiö tai muu yhteisö, sen johtaja on Suomen kansalainen, nauttii kansalaisluottamusta ja hallitsee itseään ja omaisuuttaan sekä luotettava selvitys tarpeellisesta ammattitaidosta. Yhtiön ja muun yhteisön on lisäksi oheistettava jäljennös yhtiöjärjestyksestään tai säännöistään sekä kaupparekisterin tai yhdistysrekisterin ote.

Lääninhallitus hankkikoon hakijasta ja liikkeen johtajaksi aiotusta henkilöstä tarvittavat henkilötiedot sekä hakemuksesta lausunnon asianomaiselta poliisiviranomaiselta.

Lupa annettakoon vain sellaiselle Suomen kansalaiselle, joka nauttii kansalaisluottamusta ja hallitsee itseään ja omaisuuttaan, ja jolla on ammatin harjoittamiseen tarvittava luotettavuus ja taito, sekä suomalaiselle yhteisölle edellytyksellä, ettei sitä saatavissa olevien tietojen mukaan havaita sopimattomaksi harjoittamaan yksityisetsivän ammattia ja että liikkeen johtaja, joka on lääninhallituksen hyväksyttävä, täyttää samat ehdot, jotka ammatin harjoittajalta tämän momentin mukaan vaaditaan. Yksityisetsivän ammatin yhteydessä saatakoon harjoittaa vain sellaista muuta ammattia tai toimintaa, joka laatunsa puolesta siihen soveltuu.Lupa on voimassa ainoastaan sen saajaan nähden ja oikeuttaa yksityisetsivän tehtävien suorittamiseen koko valtakunnan alueella.

Joka on saanut luvan tässä asetuksessa tarkoitetun ammatin harjoittamiseen, tehköön ennen toiminnan alkamista siitä säädetyn elinkeinoilmoituksen.

Ammatin harjoittamista koskevista ilmoituksista kaupparekisteriin on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty.

Kun toimipaikan tai liikkeen kotipaikka tai osoite muuttuu, on siitä viipymättä ilmoitettava lääninhallitukselle ja poliisiviranomaiselle.

Toimintansa lopettamisesta on ammatin harjoittajan ilmoitettava lääninhallitukselle kahden viikon kuluessa.

Ammatin harjoittajan kuolin- tai konkurssipesä on pesän loppuselvittelyä varten oikeutettu entisen luvan nojalla jatkamaan liikettä yhden vuoden ajan lukien ammatin harjoittajan kuolemasta tai konkurssin alkamispäivästä.

Ammatin harjoittajan kuollessa, tulee sen tai niiden, jotka ovat ottaneet kuolinpesän haltuunsa, kahden viikon kuluessa kuolinpäivästä esittää poliisiviranomaisen hyväksyttäväksi henkilö toimimaan liikkeen väliaikaisena johtajana ja kahden kuukauden kuluessa kuolinpäivästä lukien lääninhallitukselta hakea johtajan hyväksymistä.

Milloin ammatin harjoittajan jouduttua konkurssitilaan liikettä halutaan jatkaa, on pesän hoitajain vastaavasti noudatettava, mitä 2 momentissa on ammatin harjoittajan kuoleman varalta säädetty. Määräajat luetaan siitä päivästä, jolloin velkojat ovat tehneet päätöksen liikkeen jatkamisesta.

Kunnes väliaikainen johtaja on hyväksytty, vastaavat liikkeen harjoittamisesta ne, jotka ovat ottaneet kuolinpesän haltuunsa tai hoitavat konkurssipesää.

Kun liikkeen johtaja kuolee tai muutoin joutuu jättämään toimensa tai estyy sitä hoitamasta, on ammatin harjoittajan vastaavasti noudatettava, mitä 5 §:n 2 momentissa on siinä mainitun tapauksen varalta säädetty, lukien määräajat liikkeen johtajan kuolemasta, toimen jättämisestä tai esteen ilmaantumisesta. Kunnes väliaikainen johtaja on hyväksytty, vastaa liikkeen hoidosta ammatin harjoittaja tai, milloin ammattia harjoittaa yhteisö, sen hallitus.

2 LUKU Ammatin harjoittaminen ja valvonta Sen lisäksi mitä kirjanpitolaissa on säädetty, on yksityisetsivän ammatin harjoittaja velvollinen vastaanottamistaan toimeksiannoista pitämään erityistä liikekirjaa tai - kortistoa, johon jokaisesta toimeksiannosta on merkittävä sen järjestysnumero,

vastaanottopäivä, toimeksiannon laatu ja sisällys sekä toimeksiantajan täydellinen nimi, ammatti ja asunto-osoite.

Jokaista toimeksiantoa suoritettaessa kertyneet asiakirjat on ajanmukaisessa järjestyksessä, sivu- tai lehtinumeroilla varustettuina, yhdistettävä asiakirjavihoksi, jonka päällyksessä tai päällimmäisellä sivulla tulee näkyä toimeksiantajan täydellinen nimi, minkä ohessa siihen on merkittävä liikekirjaa tai -kortistoa vastaava järjestysnumero ja vuosiluku.

Liikekirjassa ja kortistossa tulee kirjoituksen olla kestävää, eikä niissä saa esiintyä raaputuksia tai sellaisia korjauksia, jotka estävät lukemasta aikaisempaa kirjoitusta.

Liikekirja, jota ei enää käytetä, on varustettava ilmoituksella lopettamisen päivämäärästä ja säilytettävä siihen kuuluvine asiakirjoineen kymmenen vuotta lopettamispäivästä lukien. Milloin liikekirjan sijasta käytetään liikekortistoa, on se asiakirjoineen kultakin kalenterivuodelta säilytettävä edellä sanotun ajan.

Kun liike luovutetaan uudelle omistajalle on liikekirjat tai -kortistot niihin kuuluvine asiakirjoineen luovutettava hänen säilytettäväkseen. Kun liike lopetetaan, luovutettakoon sanotut asiakirjat poliisiviranomaiselle.

Yksityisetsivän ammatin harjoittaja saa ottaa palvelukseensa yksityisetsivän varsinaisia tehtäviä suorittamaan vain täysiikäisiä, hyvämaineisia, toimeen soveliaita henkilöitä, joiden palvelukseen ottamisesta on viipymättä tehtävä asianomaiselle poliisiviranomaiselle kirjallinen ilmoitus kahtena kappaleena. Ilmoituksessa on mainittava palvelukseen otettavan täydellinen nimi, asunto-osoite, syntymäaika ja -paikka, maine sekä muut asianmukaiset henkilötiedot.

Lopullinen palvelukseen ottaminen saa tapahtua vasta sen jälkeen, kun poliisiviranomainen on palauttanut ilmoituksen toisen kappaleen, johon se on suostumuksensa merkinnyt. Siihen asti saadaan ilmoitettua henkilöä pitää yksityisetsivänä toistaiseksi päivittäisellä irtisanomisoikeudella. Palvelukseen otettu henkilö, joka poliisiviranomaisen havaintojen mukaan sittemmin osoittautuu toimeen sopimattomaksi, on heti erotettava.

Kun palvelukseen otettu 1 momentissa tarkoitettu henkilö eroaa tai muuten joutuu jättämään toimensa, on siitä poliisiviranomaiselle kirjallisesti viipymättä ilmoitettava.

Milloin yksityisetsivän ammatin harjoittaja joko ammatissaan tai muutoin on tietoonsa saanut rikoslain 16 luvun 19 §:ssä mainitun rikoksen, on hänen viipymättä annettava tieto rikoksesta asianomaiselle poliisiviranomaiselle.

10 §

Yksityisetsivän on tehtäviään suorittaessaan pidettävä mukanaan toimikortti, jossa tulee olla mainittuna yksityisetsivän täydellinen nimi, syntymäaika, asunto-osoite ja toimi sekä ammatin harjoittajan tai liikkeen asianmukainen allekirjoitus. Toimikorttiin on kiinnitettävä kortin omistajan valokuva varustettuna hänen omakätisellä nimikirjoituksellaan.

Toimikorttiin, jonka muodoltaan tulee selvästi erota poliisitoimenhaltijain korteista, on hankittava poliisiviranomaisen todistus siitä, että asianomainen henkilö on oikeutettu toimimaan yksityisetsivänä.

Toimikortit on numeroitava järjestysnumeroilla ja merkittävä luetteloon, joka vaadittaessa on esitettävä poliisiviranomaisen tarkastettavaksi.

Kun toimikortin haltija eroaa toimestaan on toimikortti häneltä otettava pois ja tehtävä se kelpaamattomaksi.

11 §

Poliisin on pidettävä silmällä yksityisetsivän ammatin harjoittajien toimintaa ja valvottava, että ammatista voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Poliisiviranomaisella tahi sen määräämällä poliisivirkamiehellä on valta, milloin siihen on erityistä syytä, tarkastaa ammatin harjoittajan liikekirjaa ja -kortistoa sekä asiakirjavihkoja.

12 §

Tämän asetuksen nojalla myönnetyistä elinkeinoluvista on lääninhallituksessa pidettävä kortistoa tahi muunlaista luetteloa, johon muun ohella on merkittävä liikkeiden johtajien hyväksymiset sekä niiden peruuttamiset, ammatin harjoittajalle ja johtajalle tämän asetuksen kannalta huomioon otettavista rikoksista ehkä tuomitut rangaistukset sekä ilmoitukset liikkeiden lakkaamisesta.

Lääninhallituksen on viipymättä lähetettävä tiedot kaikista luetteloon tehdyistä merkinnöistä asianomaiselle poliisiviranomaiselle.

Poliisiviranomaisen on lääninhallitukselta ja asianomaisilta ammatin harjoittajilta saamiensa tietojen perusteella pidettävä alueellaan olevista ammatin harjoittajista kortistoa tai muuta luetteloa sekä ilmoitettava lääninhallitukselle 1 momentissa tarkoitetuista rangaistuksista.

13 §

Mitä edellä 4–12 §:ssä on säädetty ammatin harjoittajasta, on sovellettava myös liikkeen johtajaan.

3 LUKU Erinäiset säännökset 14 § Jos ammatin harjoittaja tai liikkeen johtaja on laiminlyönyt noudattaa ammattia koskevia säännöksiä ja määräyksiä tahi jos ammatissa on ilmennyt väärinkäytöksiä, on lääninhallituksella valta, ammatin harjoittajaa kuultuaan, joko antaa asianomaiselle varoitus tai sulkea liike määräajaksi. Jos laiminlyönnit tai väärinkäytökset ovat vakavanlaatuisia, taikka jos ne edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta jatkuvat tai uusiintuvat, voi lääninhallitus, annettuaan ammatin harjoittajalle tilaisuuden selityksen antamiseen, sulkea liikkeen ja peruuttaa sen harjoittamiseen annetun luvan.

Jos liikkeen johtaja osoittautuu toimeensa sopimattomaksi, peruuttakoon lääninhallitus, asianomaista kuultuaan, hänelle annetun hyväksymisen.

15 §

Lääninhallituksen päätökseen, jolla on annettu varoitus, ei saa hakea muutosta. Muusta lääninhallituksen päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto- oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaannista. Lääninhallituksen 14 §:n perusteella antamasta päätöksestä tehty valitus älköön estäkö päätöksen täytäntöönpanoa, ellei lääninhallitus ole toisin määrännyt.

16 §

Yksityisetsivän ammatin harjoittamisesta ilman lupaa rangaistaan niinkuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa on säädetty.

Sitä, joka muutoin rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon, ellei rikkomuksesta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, sakolla.

17 §

Poliisiviranomaisella tarkoitetaan tässä asetuksessa kaupungin poliisilaitosta sekä nimismiestä ja apulaisnimismiestä.

18 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarpeen vaatiessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

19 §

Joka tämän asetuksen tullessa voimaan harjoittaa yksityisetsivän ammattia, hakekoon 1 §:ssä tarkoitettua lupaa kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta lukien sillä tavalla, kuin edellä 2 §:ssä on säädetty. Saman ajan kuluessa on asianomaiselle poliisiviranomaiselle toimitettava ammatin harjoittajan palveluksessa olevista yksityisetsivistä luettelo 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuine tietoineen.

20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1944.

Lisätietoja
Erikoisnimi - tyyppi Säädös
Valmistusmaa Suomi
Valmistuskaupunki Helsinki
Valmistaja Kauppa- ja teollisuusministeriö
Valmistusvuosi 1944
Valmistustapa muu
Materiaali Paperi ja teksti
Kunto Erinomainen
Leveys(cm) 0
Pituus/Syvyys(cm) 0
Korkeus(cm) 0
Halkaisija 0
Käyttöpaikka Suomen säädöskokoelma
Käyttäjä Poliisi ja yksityisetsivät
Käyttöajan alkupvm 1.4.1944
Käyttöajan lopetuspvm 1.10.1983
Käyttötapa Säädös